?u ?iê?m v???t trô?i khung nhôm c??a ki?nh - c??a ki?nh lu?a nhôm tiê?n l??i nhâ?t

28/02/2018

Khung nhôm c??a ki?nh trên thi? tr???ng hiê?n nay co? râ?t nhiê?u loa?i nh? c??a sô?, c??a ?i, c??a va?ch. Tuy nhiên loa?i khung nhôm c??a ki?nh ????c ?u a?i nhâ?t co? le? la? khung nhôm c??a ki?nh lu?a nhôm. ?ây la? thiê?t kê? m??i me? ta?o cho không gian nha? ?? mô?t ve? ?e?p tinh tê?, sang tro?ng.

M?t m?u khung nhôm c??a ki?nh ?ang r?t ???c ?a chu?ng

M?t m?u khung nhôm c??a ki?nh ?ang r?t ???c ?a chu?ng

Vâ?y ?u ?iê?m cu?a khung nhôm c??a ki?nh lu?a nhôm la? gi??

1. Tiê?t kiê?m không gian diê?n ti?ch

V??i ti?nh tra?ng ?â?t châ?t ng???i ?ông nh? hiê?n nay thi? l??a cho?n khung nhôm c??a ki?nh lu?a nhôm la? mô?t l??a cho?n thông minh. B??i vi? loa?i c??a na?y không chiê?m diê?n ti?ch nha? ba?n, tiê?t kiê?m tô?i ?a không gian cho c?n pho?ng tr?? nên rô?ng ra?i, thoa?ng ma?t ma? vâ?n mang ?ê?n ????c ve? ?e?p ???ng câ?p cho ngôi nha?. ?ây cu?ng la? ?u ?iê?m v???t trô?i so v??i do?ng khung nhôm c??a ki?nh m?? quay.

2. ?a da?ng mâ?u ma?

Mâ?u ma? c??c ky? ?e?p m??t c?a c??a ki?nh lu?a nhôm

Mâ?u ma? c??c ky? ?e?p m??t c?a c??a ki?nh lu?a nhôm

Khung nhôm c??a ki?nh lu?a nhôm co? nhiê?u mâ?u ma? c??c ky? ?e?p m??t, tu?y thuô?c va?o không gian nha? ?? ma? thiê?t kê? c??a nhôm co? 1 ?ê?n 5 ca?nh. Diê?n ti?ch m?? c??a ????c 2/3 diê?n ti?ch pho?ng nên ????c râ?t nhiê?u ng???i cho?n mua.

Ngoa?i ra khung nhôm c??a ki?nh lu?a nhôm co? nhiê?u ma?u s??c trang nha? ?e?p m??t nh? tr??ng s??, xa?m ghi...?ây ?ê?u la? nh??ng ma?u không ke?n không gian nha?, phu? h??p v??i nhiê?u ma?u s??c cu?a c?n nha?.

Ki?nh ????c la?m t?? ki?nh c???ng l??c nên râ?t bê?n bi?, ngoa?i ra ki?nh co?n co? thê? la?m m?? va? da?n ?ê? can ?ê? t?ng phâ?n thâ?m my? cho khung nhôm c??a ki?nh.

Khung nhôm c??a ki?nh lu?a nhôm ????c vâ?n ha?nh trên c? chê? ray tr???t, co? thê? co? 2 ?ê?n 3 ray tr???t. Ba?n chi? câ?n tr???t ngang ca?nh c??a la? co? thê? s?? du?ng dê? da?ng, cu?ng v??i ?o? la? ray tr???t c??c ky? êm a?i, không gây tiê?ng ô?n a?nh h???ng xung quanh.

 Khung nhôm c?a kính giúp h?n ch? ti?ng ?n

3. Gia? ca? pha?i ch?ng

Khung nhôm c??a ki?nh lu?a nhôm co? gia? tha?nh pha?i ch?ng chi? t?? 1.5000.000 ?ê?n 5.000.000 VN? tu?y va?o ?o? la? c??a sô? hay c??a ?i m??t tiê?n. Ngoa?i ra gia? co?n phu? thuô?c va?o ?o? la? c??a nhôm liên doanh hay c??a nhôm nhâ?p khâ?u ma? co? thê? ?i?nh gia? cho chi?nh xa?c, h??p ly? nhâ?t ?ê? kha?ch ha?ng co? thê? l??a cho?n sa?n phâ?m phu? h??p nhâ?t v??i ?iê?u kiê?n kinh tê? cu?a gia ?i?nh.

Khung nhôm c??a ki?nh lu?a nhôm co? ?ô? ki?n khi?t râ?t cao nên ????c l??a cho?n la?m c??a sô? lu?a nhôm, cô?ng thêm nh??ng không gian rô?ng thi? co? thê? la?m c??a ?i m??t tiê?n se? ?em ?ê?n cho c?n nha? s?? ???ng câ?p th???ng ha?ng.

?ây la? nh??ng thông tin h??u i?ch ba?n nên biê?t vê? khung nhôm c??a ki?nh lu?a nhôm ?ê? co? thê? l??a cho?n ?u?ng loa?i c??a phu? h??p nhâ?t cho không gian nha? ba?n.

icon